ICOMOS prezidento Gustavo F. Araozo žodis

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkei Marijai Nemunienei
Paryžius, 2016 m. lapkričio 30 d.

Brangioji p. Nemuniene,

Dėkodamas Jums ir ICOMOS LNK už puikų darbą, būčiau labai laimingas, jei tolesnis tekstas būtų panaudotas kaip įžanginis žodis ICOMOS chartijų ir doktrininių tekstų publikacijoje lietuvių kalba.

Skatindama pasaulio kultūros paveldo konservavimą, apsaugą, naudojimą ir stiprinimą, ICOMOS tęsia bendrųjų doktrinų plėtojimą, žinių raidą ir jų sklaidą, patobulintų konservavimo technikų kūrimą ir kultūros paveldo reikšmės propagavimą. Pradėjusi Venecijos chartija (1964 m.), ICOMOS yra sukūrusi tvirtą vientisą filosofinį, doktrininį ir administracinį pagrindą tvariam paveldo konservavimui įgyvendinti visame pasaulyje; šis pagrindas gali būti pritaikytas kiekvienam ypatingam kultūriniam kontekstui ir tradicijoms, kaip buvo apibrėžta 1994 m. Naros dokumente.

Viena iš ICOMOS pamatinių veiklų yra geriausios praktikos skatinimas per ICOMOS chartijas ir doktrininius tekstus. Nors svarbiausias ICOMOS doktrininių tekstų tikslas yra daryti įtaką savo narių ir apskritai paveldo profesionalų praktinei veiklai, tačiau ICOMOS tikisi ir įkvėpti nacionalinės, regioninės bei vietos valdžios institucijas priimti ICOMOS skatinamus požiūrius kiekvienoje specifinėje kultūros paveldo srityje.

ICOMOS labai sveikina ICOMOS LNK iniciatyvą išversti į lietuvių kalbą ir publikuoti ICOMOS chartijas bei doktrininius tekstus, pasitelkus Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansinę paramą. Tai padarys šiuos geriausios praktikos dokumentus prieinamesnius Lietuvos kultūros paveldo profesionalams, nacionaliniams ir vietiniams suinteresuotiems asmenims ir sprendimų priėmėjams, valstybės tarnautojams bei studentams, kartu tuo prisidės prie geresnių konservavimo rezultatų bei sprendimų užtikrinimo Lietuvoje. Drauge tai palengvins ir padidins Lietuvos paveldo profesionalų indėlį į tarptautinius debatus apie kultūros paveldo konservavimą.

Nuoširdžiai Jūsų

Gustavo Araoz

ICOMOS prezidentas


ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkės
Marijos Nemunienės žodis

ICOMOS chartijos ir doktrininiai dokumentai Lietuvoje

ICOMOS (Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba) – nevyriausybinė organizacija, vienijanti pasaulio kultūros paveldo apsaugos profesionalus. UNESCO yra įteisinusi ICOMOS organizaciją kaip savo oficialųjį ekspertą ir konsultantą visais kultūros paveldo apsaugos klausimais. Įvairiose pasaulio valstybėse ICOMOS yra atstovaujama nacionalinių komitetų.

Kertinė ICOMOS veiklos sfera – teorinės kultūros paveldo apsaugos bazės kūrimas ir vystymas. Pradedant Venecijos chartija (1964 m.), kuri iki šiol yra paveldosaugos teorijos atraminis dokumentas, ICOMOS per penkiasdešimt metų sukaupė ir sujungė pasaulinę kultūros paveldo ekspertų patirtį, nuosekliai plėtojo paveldosaugos doktriną, yra parengusi daugelį chartijų, deklaracijų, rekomendacijų ir kitų dokumentų. Nuolat ICOMOS generalinių asamblėjų metu rengiamų mokslinių konferencijų medžiaga apibendrinama doktrininiuose dokumentuose. Oficialieji ICOMOS dokumentai aprėpia įvairias paveldo rūšis: archeologijos, architektūros, urbanistinį, kraštovaizdžio, medinės architektūros, sieninės tapybos paveldą ir kt., nagrinėja visas paveldo apsaugos veiklos sritis, kaip antai, mokslinius tyrimus, konservavimą-restauravimą, dokumentavimą, specialistų rengimą, visuomenės švietimą, paveldo integravimą į tvarų vystymąsi ir kt.

ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas siekia kuo plačiau paskleisti tarptautinius paveldosaugos teorijos dokumentus mūsų šalyje, todėl inicijavo jų vertimą į lietuvių kalbą. Išversti dokumentai, sąvokų (dažnai skirtingai traktuojamų įvairiose šalyse) išaiškinimas, nemokamas prieinamumas internete svariai prisidės prie paveldo apsaugos veiklos Lietuvoje vystymo.

Marija Nemunienė

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė


Padėkos

ICOMOS doktrinos šaltinių vertimo į lietuvių kalbą mokslinio rinkinio projektą „Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965–2014 metais“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas ir leidinio rengėjai yra labai dėkingi Lietuvos kultūros tarybai, įvertinusiai projekto reikšmingumą Lietuvos kultūros paveldo saugai ir tarptautinės minties šioje srityje bendrai kultūrinei sklaidai. Suteiktoji dalinė finansinė parama leido įgyvendinti projektą, parengti ir paskelbti leidinį. Tikimės, kad ši skaitmeninė knyga bus naudinga visiems Lietuvos skaitytojams, besidomintiems šiuolaikiniu tarptautiniu paveldo diskursu ir besirūpinantiems Lietuvos kultūros paveldo išlikimu bei puoselėjimu. Turime vilties, kad ji taps pagalbine priemone įstatymų leidėjams, padės jiems Lietuvos kultūros paveldo apsaugos teisyną derinti su naujausiais tarptautiniais principais bei praktikomis.

Nuoširdžiai ačiū ICOMOS prezidentui Gustavo F. Araozui už visapusį mūsų iniciatyvos palaikymą tarptautiniu ICOMOS lygmeniu.

Esame labai dėkingi ICOMOS LNK leidinio sklaidos rėmėjams – Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungai, Vilniaus bendruomenių asociacijai ir Oginskių dvaro bičiulių klubui. Visi jie ketina talkinti gyvai skleidžiant leidinio turinį – organizuoti viešas paskaitas įvairiuose Lietuvos kampeliuose, populiarinti leidinį regioninėje ir vietinėje žiniasklaidoje. Dėl šių pastangų jis taptų vienodai prieinamas ir aiškinamas visiems besirūpinantiems, kad Lietuvos kultūros paveldo turtai išliktų ir džiugintų tiek dabarties, tiek ateities kartas.

Leidinio sudarytoja ir projekto vadovė dėkoja visiems projekto dalyviams už jų nuoširdų darbą. Ačiū vertėjoms už įsigilinimą į verčiamus tekstus ir jų kontekstą, taip pat bendravimą su ICOMOS tarptautiniais moksliniais komitetais norint supažindinti Lietuvos skaitytojus su papildomais ICOMOS doktrinos dokumentų aspektais: konkrečių paveldo saugos idėjų atsiradimu, dokumentų sumanymu, rengimu, priėmimu ir poveikiu. Ši papildoma informacija pateikta tekstų moksliniuose komentaruose bei anotacijose. Dėkoju projekto dalyviui Donatui Brandišauskui už vertingas mokslines konsultacijas, ypač autochtoninių tautų ir bendruomenių klausimais. Labai ačiū redaktorei Romualdai Nikžentaitienei, kurios nuostabus lietuvių kalbos išmanymas, rūpestingumas ir ypatingas geranoriškumas buvo itin vertingi rengiant leidinį, ypač tobulinant šaltinių vertimus. Dėkoju redaktoriui Kęstučiui Demereckui už jo atkaklų įsitikinimą, kad Lietuvai būtinas kultūros paveldo apsaugos aiškinamasis žodynas. ICOMOS LNK leidinio projektas nebuvo skirtas rengti tokį žodyną, tačiau ateityje ši Kęstučio vizija gal taps atskiru ambicingu ICOMOS LNK projektu. Dėkoju ICOMOS LNK narei Rugilei Balkaitei už techninę pagalbą. Ačiū svetainę sukūrusiam ir ją palaikančiam internetinių projektų vadovui Vygintui Vilučiui už jo nuoširdžias pastangas užtikrinti kuo sklandesnį leidinio interneto svetainės veikimą ir leidinio pdf versijos maketo autoriui grafikos dizaineriui-maketuotojui Mantui Stankevičiui už kūrybiškumą, išradingumą ir operatyvumą formuojant el. knygos pavidalą. Širdingai dėkoju ICOMOS LNK pirmininkei Marijai Nemunienei už pagalbą ir operatyvumą sprendžiant projekto įgyvendinimo klausimus bei visiems ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto nariams, kurie dabar padėjo patarimais, o ateityje talkins populiarinant leidinį.


Projekto vykdytojai

Mgr. Jūratė Markevičienė, projekto vadovė ir leidinio sudarytoja, yra ICOMOS narė, ICOMOS tarptautinio mokslinio komiteto mokymui narė ekspertė. Mokslinių tyrimų sritys: architektūrologija, urbanologija (miestų morfologija, suvokimo teorija, tvari raida, Vilniaus urbanistika), paveldotyra (kultūros, paveldo, vertybių teorija, saugos metodologija, teisė ir valdymas, konservavimas-restauravimas). Mokslinės publikacijos įvairiose šalyse, pranešimai UNESCO, ICOMOS, OWHC, ICCROM, kitose tarptautinėse mokslinėse konferencijose Brazilijoje, Čekijoje, Estijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kanadoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Meksikoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje. Nepriklausoma ekspertė: paveldo apsauga, urbanistika, architektūra, paveldo teritorijų planavimas. Daugelį metų dėstė VDA, VU, VDU.

Dr. Donatas Brandišauskas yra ICOMOS narys, kultūros antropologas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas ir vyresnysis mokslo darbuotojas. Vykdo tyrimo projektus bei rengia mokslo publikacijas šiomis temomis: lokalūs įgūdžiai ir žinija, kraštovaizdžio suvokimas, žmonių ir gyvūnų santykiai, posovietiniai ritualai, tradicinės gydymo praktikos, valstybės ir autochtonų santykiai, neformalūs mainai, kolonijiniai stereotipai.

Dr. Rasa Butvilaitė yra ICOMOS narė, dailėtyrininkė, architektūrologė, Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros docentė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto Architektūros ir dizaino tyrimų skyriaus vadovė. Vykdo mokslinius tyrimus ir rengia publikacijas Lietuvos architektūros istorijos bei teorijos, dvarų sodybų paveldo klausimais.

Mgr. Viltė Janušauskaitė yra ICOMOS narė, architektė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė. Baigusi architektūros ir kultūros istorijos ir antropologijos studijas, studijuoja Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantūroje. Tyrinėja urbanistikos ir sovietinio modernizmo paveldo apsaugos tendencijas, yra parengusi mokslinių ir populiarių publikacijų. Dirbdama architekte, rengia nekilnojamojo kultūros paveldo objektų projektus ir jų apsaugos specialiuosius planus.

Mgr. Romualda Nikžentaitienė yra lietuvių kalbos redaktorė. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, dirba Klaipėdos universitete vyresniąja mokslo redaktore. Redaguoja įvairių sričių mokslinius leidinius: monografijas, mokslinių straipsnių rinkinius, tęstinius leidinius, publicistinius leidinius ir kt., specializacija – istorijos, archeologijos, kraštotyros sričių leidinių redagavimas.

Mgr. Kęstutis Demereckas yra ICOMOS narys, lituanistas, leidėjas, knygų autorius ir redaktorius.

Vilnius 2016