ŽODYNĖLIS

ICOMOS doktrinos šaltiniuose vartojamos pagrindinės sąvokos

ir jų vertimai šiame leidinyje1

Žodynėlio tikslas – padėti skaitytojams veiksmingiau lyginti ICOMOS šaltinių (anglų kalba) ir šaltinių vertimų tekstus, taip pat supažindinti su pagrindinėmis šiuolaikinio paveldo saugos diskurso sąvokomis (apie jų vertimo ypatumus daugiau žr. šio leidinio įvade). Žodynėlyje nurodytos tik paveldo saugai specifinės angliškų žodžių reikšmės.

Anglų–lietuvių žodynėlis

A

academic akademinis darbuotojas; akademinės bendruomenės narys
academic researcher akademinis (mokslinis) tyrėjas
adaptation pritaikymas
adaptive use pritaikomasis naudojimas
ageing senėjimas
alteration pakeitimas; perdirbimas
appreciation pripažinimas (vertinimas); branginimas
area teritorija
assessment nustatymas (vertingumo, kainos)
assessment study vertinamoji studija
attribute neatsiejamoji savybė; pažyminys
attributed value priskirtoji vertė

B

behaviour veikimas; elgsena (t. p. medžiagų, konstrukcijų ir pan.)
building pastatas
built environment pastatytoji aplinka
built heritage pastatytasis paveldas

C

care globa
character charakteris
character distinctive charakteris atskirtinis; charakteris skiriamasis
character representative charakteris reprezentatyvus; pobūdis reprezentatyvus
characteristics ypatumai
conservation konservavimas
conservation integrated konservavimas integruotas
conservation preventive konservavimas prevencinis
conservation treatment konservacinė paveika (t. p. jos būdai, procedūros)
conservationist (preservationist) paveldosaugininkas
conservator konservatorius-restauratorius
consolidation sutvirtinimas
contents turinys (daiktiškasis); materialių sudedamųjų dalių visetas
curation kuravimas

D

damage žala; pažeidimas; pakenkimas; gadinimas
decay irimas; nykimas; dūlėjimas, erozija
deformation deformacija
degradation degradacija
deletion panaikinimas; pašalinimas
demolition griovimas
destruction ardymas; naikinimas
destructive ardomasis; ardantis; naikinantis
deterioration nykimas; blogėjimas; nusidėvėjimas
deterioration natural nykimas savaiminis
determination apibrėžimas, apibrėžtis (priežasties, poveikio ir pan. nustatymas)
devastation niokojimas
discipline griežtumas (mokslinis); drausmė
dislodge išjudinti; iškelti
dismantle suardyti; išnarstyti
distinction skirtingumas; skirtybė; skirtis
documentation dokumentacija
durable patvarus; ilgaamžis

E

emergency measures priemonės ekstremalioms situacijoms
encroachment veržimasis; brovimasis
enhancement puoselėjimas
environment aplinka
evaluation įvertinimas
evidence įrodymas
evidence (measurable) įrodymas (išmatuojamasis)
examination ištyrimas; išnagrinėjimas

F

failure griuvimas; susilpnėjimas, nuosilpis
feature požymis
field research moksliniai tyrimai vietoje; lauko moksliniai tyrimai
fittings instaliacinė įranga
fixtures nekilnojamoji įranga ir (arba) neatsiejamieji priklausiniai

G

garden sodas arba parkas (žodžių junginys)
gardens sodai ir parkai (žodžių junginys)

H

harm žala; pakenkimas
host community bendruomenė-šeimininkė; priimančioji bendruomenė

I

improvement pagerinimas
inclusion įtrauktis
inclusive įtraukus
inherent neatsiejamas; vidujis; prigimtinis
integration integravimas
integrity vientisumas
interpretation interpretacija, interpretavimas
intervention intervencija
introduction įterptis; įdiegimas
intrusion invazija
invasive invazinis
invasive techniques invazinės technikos
inventory inventorius
investigation tyrinėjimas
investigation intrusive tyrinėjimas invazinis

J

judgment spręstis; sprendimas (kritinis, vertinamasis)

K

know‐how išmanymas
knowledge žinios

L

list sąrašas
listing surašymas
location buvimo vieta, buveinė; išsidėstymas; padėtis (geografinė ir pan.)
loss praradimas; netektis

M

maintenance palaikymas; palaikomoji priežiūra
maintenance preventive prevencinė priežiūra
management valdymas
materials medžiagos; reikmenys
meaning prasmė
memories prisiminimai
memory atmintis
misuse netinkamas naudojimas
mitigation švelninimas, mažinimas (poveikio)
modification modifikacija

N

natural sciences fiziniai ir biomedicinos mokslai
nature prigimtis; pobūdis
non-destructive neardomasis
non-intrusive neinvazinis; neįsikišantis
non-invasive neinvazinis

O

object daiktas
obsolescence pasenimas, atgyvenimas (nebetinkamumas naudoti)
operation operacija
original pirminis

P

performance veikimas
perish mirti, žūti; gesti, prarasti savybes (apie daiktus)
place vieta
presentation pateiktis; pristatymas
preservation išsaugojimas
prevention prevencija
preventive conservation prevencinis konservavimas
preventive maintenance prevencinė priežiūra
previous known state ankstesnė žinoma būklė
procedure procedūra
promotion skatinimas
property cultural vertybė kultūros
protection apsauga
protection integrated apsauga integruota
protection measures apsaugos priemonės
protective care apsaugomoji globa
prudence išmintingas atsargumas

Q

quality savybė

R

rearrangement pertvarkymas; pergrupavimas
reassembly surinkimas iš naujo
reconstruction atstatymas; rekonstrukcija
record, records dokumentavimo įrašas (įrašai)
recording (documenting) dokumentavimas
records (public records) viešasis archyvas
recovery sugrąžinimas; atgavimas
regeneration regeneracija
rehabilitation atgaivinimas (miesto, vietovės)
reinforcement sustiprinimas
reintroduction (of use) atkūrimas (naudojimo)
relocation perkėlimas (kitur, iš kitur)
remedial measures pataisomosios priemonės
renewal atnaujinimas (teritorijos)
renovation renovacija (statinio – pagerinant jo fizines savybes)
repair taisymas
repair measure atitaisomoji priemonė
replacement pamainymas
reproduction reprodukavimas, reprodukcija; atgaminimas
research moksliniai tyrimai
researcher mokslinis tyrėjas
resilience atsigavimas (gebėjimas regeneruotis); stangrumas; atsparumas (poveikiams)
restoration restauravimas
restoration treatment restauracinė paveika (t. p. jos būdai, procedūros)
retention (of use) išlaikymas (naudojimo)
reuse pakartotinis naudojimas
reversibility grįžtamumas; atgręžtinumas
reversion sugrąžinimas; sugrįžimas (atgal, į ankstesnę būseną)
revitalisation prikėlimas naujam gyvenimui
revival atgimimas, atgaivinimas (dvasinis)
rigidity sustabarėjimas
risk mitigation rizikos mažinimas

S

safeguard saugoti; ginti
safeguard measures saugos priemonės
safeguarding sauga; saugojimas; gynimas
scholar mokslininkas – humanitarinių ir socialinių mokslų
scientific evidence mokslinis įrodymas
scientist mokslininkas – fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų
setting apsuptis; kontekstas (materialusis)
significance reikšmė
significance cultural reikšmė kultūrinė
site vietovė; vieta arba vietovė (žodžių junginys, dgs. vietos bei vietovės)
siting išdėstymas, išsidėstymas (sklype, teritorijoje)
site manager vietovės valdytojas
state of preservation išlikimo būklė
story pasakojimas
study studija (mokslinė)
substance substancija; audiniai (kūno, pvz., archeologinių palaikų, ir pan.)
surrounding environment supanti aplinka
surrounding, surroundings aplinkuma
survey apžiūra; apžvalga; matavimai (architektūriniai, geodeziniai ir pan.)
survey (field survey) apžiūra (apžiūra vietoje; lauko apžiūra)
survey (ground survey) apžiūra (antžeminė)
survey (non-intrusive) apžiūra (neinvazinė)
survey (site survey) vietovės kartografavimas; rekognoskavimas
survival išgyvenimas

T

testimony liudijimas
trace pėdsakas
trait bruožas
treatment paveika

U

update aktualizavimas
use naudojimas

V

value vertė; vertybė
visual setting regimoji apsuptis
vulnerability pažeidžiamumas

W

witness liudininkas; liudijimas

Lietuvių–anglų žodynėlis

A

akademinis (mokslinis) tyrėjas academic researcher
akademinis darbuotojas; akademinės bendruomenės narys academic
aktualizavimas update
ankstesnė žinoma būklė previous known state
apibrėžimas, apibrėžtis (priežasties, poveikio ir pan. nustatymas) determination
aplinka environment
aplinkuma surrounding, surroundings
apsauga protection
apsauga integruota protection integrated
apsaugomoji globa protective care
apsaugos priemonės protection measures
apsuptis; kontekstas (materialusis) setting
apžiūra (antžeminė) survey (ground survey)
apžiūra (neinvazinė) survey (non-intrusive)
apžiūra (apžiūra vietoje; lauko apžiūra) survey (field survey)
apžiūra; apžvalga; matavimai (architektūriniai, geodeziniai ir pan.) survey
ardymas; naikinimas destruction
ardomasis; ardantis; naikinantis destructive
atgaivinimas (miesto, vietovės) rehabilitation
atgimimas, atgaivinimas (dvasinis) revival
atitaisomoji priemonė repair measure
atkūrimas (naudojimo) reintroduction (of use)
atmintis memory
atnaujinimas (teritorijos) renewal
atsigavimas (gebėjimas regeneruotis); stangrumas; atsparumas (poveikiams) resilience
atstatymas; rekonstrukcija reconstruction

B

bendruomenė šeimininkė; priimančioji bendruomenė host community
bruožas trait
buvimo vieta, buveinė; išsidėstymas; padėtis (geografinė ir pan.) location

C

charakteris character
charakteris atskirtinis; charakteris skiriamasis character distinctive
charakteris reprezentatyvus; pobūdis reprezentatyvus character representative

D

daiktas object
deformacija deformation
degradacija degradation
dokumentacija documentation
dokumentavimas recording (documenting)
dokumentavimo įrašas (įrašai) record (records)

F

fiziniai ir biomedicinos mokslai natural sciences

G

globa care
griežtumas (mokslinis); drausmė discipline
griovimas demolition
griuvimas; susilpnėjimas, nuosilpis failure
grįžtamumas; atgręžtinumas reversibility

I

instaliacinė įranga fittings
integravimas integration
interpretacija, interpretavimas interpretation
intervencija intervention
invazija intrusion
invazinės technikos invasive techniques
invazinis invasive
inventorius inventory
irimas; nykimas; dūlėjimas, erozija decay
išdėstymas, išsidėstymas (sklype, teritorijoje) siting
išgyvenimas survival
išjudinti; iškelti dislodge
išlaikymas (naudojimo) retention (of use)
išlikimo būklė state of preservation
išmanymas know‐how
išmintingas atsargumas prudence
išsaugojimas preservation
ištyrimas; išnagrinėjimas examination

Į

įrodymas evidence
įrodymas (išmatuojamasis) evidence (measurable)
įterptis; įdiegimas introduction
įtrauktis inclusion
įtraukus inclusive
įvertinimas evaluation

Y

ypatumai characteristics

K

konservacinė paveika (t. p. jos būdai, procedūros) conservation treatment
konservatorius-restauratorius conservator
konservavimas conservation
konservavimas integruotas conservation integrated
konservavimas prevencinis conservation preventive
kuravimas curation

L

liudijimas testimony
liudininkas; liudijimas witness

M

medžiagos; reikmenys materials
mirti, žūti; gesti, prarasti savybes (apie daiktus) perish
modifikacija modification
moksliniai tyrimai research
moksliniai tyrimai vietoje; lauko moksliniai tyrimai field research
mokslininkas – fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų scientist
mokslininkas – humanitarinių ir socialinių mokslų scholar
mokslinis įrodymas scientific evidence
mokslinis tyrėjas researcher

N

naudojimas use
neardomasis non-destructive
neatsiejamas; vidujis; prigimtinis inherent
neatsiejamoji savybė; pažyminys attribute
neinvazinis non-invasive
neinvazinis; neįsikišantis non-intrusive
nekilnojamoji įranga ir (arba) neatsiejamieji priklausiniai fixtures
netinkamas naudojimas misuse
niokojimas devastation
nykimas savaiminis deterioration natural
nykimas; blogėjimas; nusidėvėjimas deterioration
nustatymas (vertingumo, kainos) assessment

O

operacija operation

P

pagerinimas improvement
pakartotinis naudojimas reuse
pakeitimas; perdirbimas alteration
palaikymas; palaikomoji priežiūra maintenance
pamainymas replacement
panaikinimas; pašalinimas deletion
pasakojimas story
pasenimas, atgyvenimas (nebetinkamumas naudoti) obsolescence
pastatas building
pastatytasis paveldas built heritage
pastatytoji aplinka built environment
pataisomosios priemonės remedial measures
pateiktis; pristatymas presentation
patvarus; ilgaamžis durable
paveika treatment
paveldosaugininkas conservationist (preservationist)
pažeidžiamumas vulnerability
pėdsakas trace
perkėlimas (kitur, iš kitur) relocation
pertvarkymas; pergrupavimas rearrangement
pirminis original
požymis feature
praradimas; netektis loss
prasmė meaning
prevencija prevention
prevencinė priežiūra maintenance preventive
prevencinė priežiūra preventive maintenance
prevencinis konservavimas preventive conservation
priemonės ekstremalioms situacijoms emergency measures
prigimtis; pobūdis nature
prikėlimas naujam gyvenimui revitalisation
pripažinimas (vertinimas); branginimas appreciation
prisiminimai memories
priskirtoji vertė attributed value
pritaikymas adaptation
pritaikomasis naudojimas adaptive use
procedūra procedure
puoselėjimas enhancement

R

regeneracija regeneration
regimoji apsuptis visual setting
reikšmė significance
reikšmė kultūrinė significance cultural
renovacija (statinio – pagerinant jo fizines savybes) renovation
reprodukavimas, reprodukcija; atgaminimas reproduction
restauracinė paveika (t. p. jos būdai, procedūros) restoration treatment
restauravimas restoration
rizikos mažinimas risk mitigation

S

sauga, saugojimas; gynimas safeguarding
saugos priemonės safeguard measures
saugoti; ginti safeguard
savybė quality
sąrašas list
senėjimas ageing
skatinimas promotion
skirtingumas; skirtybė; skirtis distinction
sodai ir parkai (žodžių junginys) gardens
sodas arba parkas (žodžių junginys) garden
spręstis; sprendimas (kritinis, vertinamasis) judgment
studija (mokslinė) study
suardyti; išnarstyti dismantle
substancija; audiniai (kūno, pvz., archeologinių palaikų, ir pan.) substance
sugrąžinimas; atgavimas recovery
sugrąžinimas; sugrįžimas (atgal, į ankstesnę būseną) reversion
supanti aplinka surrounding environment
surašymas listing
surinkimas iš naujo reassembly
sustabarėjimas rigidity
sustiprinimas reinforcement
sutvirtinimas consolidation

Š

švelninimas, mažinimas (poveikio) mitigation

T

taisymas repair
teritorija area
tyrinėjimas investigation
tyrinėjimas invazinis investigation intrusive
turinys (daiktiškasis); materialių sudedamųjų dalių visetas contents

V

valdymas management
veikimas performance
veikimas; elgsena (t. p. medžiagų, konstrukcijų ir pan.) behaviour
vertė; vertybė value
vertinamoji studija assessment study
vertybė kultūros property cultural
veržimasis; brovimasis encroachment
vientisumas integrity
viešasis archyvas records (public records)
vieta place
vietovė; vieta arba vietovė (žodžių junginys, dgs. vietos bei vietovės) site
vietovės kartografavimas; rekognoskavimas survey (site survey)
vietovės valdytojas site manager

Ž

žala; pakenkimas harm
žala; pažeidimas; pakenkimas; gadinimas damage
žinios knowledge

1 Sudarė šaltinių vertėjos Jūratė Markevičienė, Viltė Janušauskaitė ir Rasa Butvilaitė

Vilnius 2016

© Jūratė Markevičienė, Rasa Butvilaitė, Viltė Janušauskaitė, 2016